top of page

Allmänna villkor

1. Introduktion

Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Villkoren") reglerar avtalsförhållandet mellan SALES LEADS PORTAL, organisationsnummer 559246-5842, nedan kallat "Företaget", och dess klient, nedan kallad "Kunden", för de erbjudna juridiska och ekonomiska tjänsterna, särskilt telefonvägledning. Genom att använda våra tjänster samtycker Kunden till att följa dessa villkor.

2. Inledning

Vi på SALES LEADS PORTAL AB (https://www.skuldradgivning.se/) tar vårt ansvar för att skydda dina personuppgifter på största allvar. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du nyttjar våra tjänster.

3. Insamlad information 

Vi samlar in följande information om dig:

  • Kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer

  • Demografisk information, inklusive postnummer, ålder och intressen

  • Transaktionshistorik, inklusive detaljer om produkter eller tjänster du har köpt från oss

4. Användning av din information

Vi använder din information för följande ändamål:

  • Att tillhandahålla och förbättra våra tjänster till dig

  • Att kontakta dig angående våra tjänster eller produkter

  • Att uppfylla våra juridiska och reglerande skyldigheter

 

5. Dela information

Vi kommer inte att sälja, handla eller på något sätt överföra din information till tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag.

 

6. Skydd av information

Vi har implementerat riktlinjer och säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning, förlust eller skada.

 

7. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av din information när som helst. Du kan också begära att vi raderar eller begränsar användningen av din information.

 

8. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

Om du har några frågor eller kommentarer angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på (info@skuldradgivning.se).

9. Omfattning av Telefonvägledningstjänst

Företaget erbjuder juridisk och ekonomisk vägledning genom telefonvägledning. Denna tjänst innebär att Företaget ger vägledning, rekommendationer och information till Kunden via telefonsamtal. Kunden har friheten att använda dessa rekommendationer enligt deras eget gottfinnande och ändamål.

10. Konfidentialitet

All information som utbyts mellan Företaget och Kunden under telefonvägledningen anses vara konfidentiell och ska inte delas med tredje part utan skriftligt medgivande från den andra parten. Företaget förbinder sig att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa konfidentialitet och integritet av den delade informationen.

 

11. Prissättning och Betalning

(Företagets namn: Sales Leads Portal AB med Organisationsnummer: 559246-5842) (Verksamheten för företaget bedrivs via hemsidan www.skuldradgivning.se) - Integritetspolicy: Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Självständighet och priser: Vi agerar självständigt och tar inte emot ersättning från tredje part, inklusive banker, kreditgivare, inkassoföretag, myndigheter, samt andra fysiska och juridiska personer. Priserna inkluderar 25% moms för privatpersoner. För juridiska personer exkluderas 25% moms från priset och läggs till på fakturan. Kunden agerar som uppdragsgivare och är ansvarig för betalning av tillhandahållna tjänster. Processbeskrivningen är inte bindande och kan variera beroende på specifika uppdrag. Saknas fastprisavtal debiteras 2000 SEK per timme enligt våra allmänna villkor. Korta interaktioner under 15 minuter debiteras 500 SEK, med debiteringsintervall om 15 minuter. Ansökningar och/eller åtgärder rörande ackord, preskription, avbetalningsplaner, amorteringsfrihet, rättelser av uppgifter, kreditkontroller, begäran om information eller kontakt med tredje part har en kostnad på 5000 SEK för varje enskild åtgärd. Behandlingen av ansökan sker inom en arbetsvecka. Fastpris erbjuds när vi bedömer att flera åtgärder behövs för att uppnå uppdragets mål. Dröjsmålsränta är den gällande referensräntan plus 8 procentenheter. Beskrivna processer är varken bindande eller begränsade, och varje uppdrag kan behöva anpassas för att uppnå dess syfte. Läs mer: Allmänna villkor

11.1. Fast pris alternativ: Om Kunden har valt fast pris alternativet, kommer det överenskomna priset att gälla för obegränsade telefonväglednings sessioner, tills båda parter kommit överens om att föremålet med uppdraget har uppnåtts och att fast pris uppdraget skall avslutas. Kunden förbinder sig att betala det överenskomna beloppet enligt avtalet.

11.2. Timdebiterings alternativ: För de första 15 minuterna av telefonvägledning är tjänsten kostnadsfri. Därefter gäller timdebitering för varje påbörjat 15-minuters intervall. Kunden accepterar att bli fakturerad för dessa intervall genom att fortsätta med väglednings sessionen.

11.3 Distansavtalslagen: Enligt Distansavtalslagen har kunden rätt att inom 14 dagar från beställning eller bokning, förutsatt att tjänsten inte har levererats eller att leveransen inte har påbörjats, ångra sin bokning eller beställning. Vid avbokning eller avbeställning mindre än 24 timmar före den avtalade tiden för utförande eller leverans har företaget rätt att debitera kunden en "no-show"-avgift, som inte överstiger kostnaden för den beställda varan eller tjänsten. Avbokning eller avbeställning debiteras enligt timdebitering, dock minst den bokade tidens eller åtgärdens fulla pris enligt nedan angiven prislista.

12. Ansvar och Garantier:

Företaget strävar efter att tillhandahålla kvalitativ och korrekt vägledning under telefonväglednings sessionen. Kunden förstår att Företaget inte kan garantera specifika utfall eller resultat baserat på de givna vägledning. Kunden ansvarar för hur de väljer att använda de erhållna vägledning och rekommendationerna.

 

13. Uppsägning:

Både Företaget och Kunden har rätt att avsluta tjänsten skriftligen med omedelbar verkan. Företaget kan avsluta telefonväglednings sessionen om Kunden inte följer dessa Villkor eller visar olämpligt beteende. Kunden är fortfarande skyldig att betala för tjänsten enligt fastprisavtal eller timdebitering enligt tidigare beskrivning.

 

14. Immateriella Rättigheter:

Alla immateriella rättigheter till eventuella material, anteckningar eller dokument som skapas under telefonväglednings sessionen förblir Företagets ägande, om inte annat överenskommits skriftligt.

 

15. Tillämplig Lag och Tvistlösning:

Dessa villkor och eventuella tvister som uppstår i samband med dem eller telefonväglednings tjänsten regleras av [Svensk Lag] och ska behandlas vid [Stockholms Tingsrätt].

 

16. Ändringar i Villkoren:

Företaget har rätt att ändra dessa Villkor med skriftlig notis till Kunden. Kunden ansvarar för att regelbundet granska Villkoren för eventuella ändringar.

För att hålla sig uppdaterad noterar Företaget att ändringar i dessa Villkor räknas med de uppdateringar som görs i varje epost korrespondens mellan Företaget och Kunden och utgör kravet om notis till kunden, detta inkluderar information som återfinns längst ned i varje epost mellan Företaget och Kunden

 

17. Kontaktinformation:

Frågor gällande dessa Villkor eller tjänsterna kan riktas till SALES LEADS PORTAL AB Org. nr. 559246-5842.

SKULDRADGIVNING.SE

SALES LEADS PORTAL AB
Org. nr. 559246-5842
BOX 1699
116 74 Stockholm

Sverige

@: info@skuldradgivning.se

# 08-559 25 890

 

Genom att använda Företagets telefonväglednings tjänst och/eller fortsätta med tjänsten efter de första 15 minuterna av vägledning, bekräftar Kunden att de har läst, förstått och accepterat dessa allmänna villkor. Villkoren framgår av vår kommunikation i varje enskild epost.

bottom of page