top of page
Allmänna villkor

1. Introduktion: Dessa allmänna villkor (nedan benämnda "Villkoren") styr avtalsförhållandet mellan företaget SALES LEADS PORTAL, organisationsnummer 559246-5842, nedan benämnt "Företaget", och dess klient, nedan benämnd "Kunden". Genom att använda våra tjänster samtycker Kunden till att följa dessa villkor. Kunden bekräftar att de har läst, förstått och accepterat dessa allmänna villkor. Villkoren framgår av vår kommunikation i varje enskild epost.

 

2. Inledning: Vi på SALES LEADS PORTAL AB, bedriver verksamhet via webbplatserna https://www.skuldradgivning.se/ och https://www.skuldfinans.se/,

 

3. Insamlad information: Vi samlar in följande information om dig:

  • Kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer

  • Demografisk information, inklusive postnummer, ålder och intressen

  • Transaktionshistorik, inklusive detaljer om produkter eller tjänster du har köpt från oss

4. Användning av din information: Vi använder din information för följande ändamål:

  • Att tillhandahålla och förbättra våra tjänster till dig

  • Att kontakta dig angående våra tjänster eller produkter

  • Att uppfylla våra juridiska och reglerande skyldigheter

5. Delning av information: Vi kommer inte att sälja, handla eller på annat sätt överföra din information till tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag.

 

6. Skydd av information: Vi har implementerat riktlinjer och säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning, förlust eller skada.

 

7. Dina rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av din information när som helst. Du kan också begära att vi raderar eller begränsar användningen av din information.

 

8. Ändringar i integritetspolicyn: Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vid frågor eller kommentarer angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på (info@skuldradgivning.se).

 

9. Omfattning av våra tjänster: Företaget ger vägledning, rekommendationer och information till Kunden via telefonsamtal. Kunden har friheten att använda dessa rekommendationer enligt deras eget gottfinnande och ändamål. De e-postmeddelanden Företaget skickar till Kunden är endast sammanfattningar av samtal och inte vägledning.

 

10. Konfidentialitet: All information som utbyts mellan Företaget och Kunden anses vara konfidentiell och ska inte delas med tredje part utan skriftligt medgivande från den andra parten. Företaget förbinder sig att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa konfidentialitet och integritet av den delade informationen.

 

11. Prissättning och Betalning: (Företagets namn: Sales Leads Portal AB med Organisationsnummer: 559246-5842) (Verksamheten för Företaget bedrivs via hemsidan www.skuldradgivning.se och www.skuldfinans.se) - Integritetspolicy: Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Självständighet och priser: Vi agerar självständigt och tar inte emot ersättning från tredje part, inklusive banker, kreditgivare, inkassoföretag, myndigheter, samt andra fysiska och juridiska personer. Priserna inkluderar 25% moms för privatpersoner. För juridiska personer exkluderas 25% moms från priset och läggs till på fakturan. Kunden agerar som uppdragsgivare och är ansvarig för betalning av tillhandahållna tjänster. Processbeskrivningen är inte bindande och kan variera beroende på specifika uppdrag. Saknas fastprisavtal debiteras 2000 SEK per timme enligt våra allmänna villkor. Korta interaktioner under 15 minuter debiteras 500 SEK, med debiteringsintervall om 15 minuter. Ansökningar och/eller åtgärder rörande ackord, preskription, avbetalningsplaner, amorteringsfrihet, rättelser av uppgifter, kreditkontroller, begäran om information eller kontakt med tredje part har en kostnad på 5000 SEK för varje enskild åtgärd. Behandlingen av ansökan sker inom en arbetsvecka. Fastpris erbjuds när vi bedömer att flera åtgärder behövs för att uppnå uppdragets mål. Dröjsmålsränta är den gällande referensräntan plus 8 procentenheter. Beskrivna processer är varken bindande eller begränsade, och varje uppdrag kan behöva anpassas för att uppnå dess syfte. Genom att använda våra tjänster samtycker Kunden till att följa dessa villkor. Kunden bekräftar att de har läst, förstått och accepterat dessa allmänna villkor. Villkoren framgår av vår kommunikation i varje enskild epost. Läs mer: Allmänna villkor

 

11.1. Fast pris: Om Kunden accepterar fast pris kommer det överenskomna priset att gälla för det avtalade uppdraget, tills båda parter kommit överens om något annat. Kunden förbinder sig att betala det överenskomna beloppet enligt avtalet.

 

11.2. Timdebitering: Kunden accepterar timdebitering för varje interaktion med debiteringsintervall om 15-minuter. Korta interaktioner under 15 minuter debiteras 500 SEK. Priset framgår av vår kommunikation i varje enskild epost. Kunden förbinder sig att betala timdebitering enligt villkor.

 

11.3. Distansavtalslagen: Enligt Distansavtalslagen har Kunden rätt att inom 14 dagar från beställning eller bokning, förutsatt att tjänsten inte har levererats eller att leveransen inte har påbörjats, ångra sin bokning eller beställning. Vid avbokning eller avbeställning mindre än 72 timmar före den avtalade tiden för utförande eller leverans har Företaget rätt att debitera Kunden en "no-show"-avgift, avbokning eller avbeställning debiteras enligt timdebitering, dock minst åtgärdens fulla pris enligt angiven prislista, se (11. Prissättning och Betalning, 11.1 Fast pris, 11.2 Timdebitering, 11.6 Debitering för kommunikation).

 

11.4. Ångerrätt: Kunden har rätt att ångra sitt avtal enligt Distansavtalslagen. För att utöva ångerrätten, vänligen skriv till oss på (info@skuldradgivning.se).

 

11.5. Utöva ångerrätten: Du utövar ångerrätten genom att skriva till oss på (info@skuldradgivning.se).

 

11.6. Debitering för kommunikation (se även pkt. 17):

 

E-post: Korta interaktioner under 15 minuter debiteras 500 SEK per e-post. Telefon: Korta samtal under 30 minuter debiteras 1000 SEK per samtal. Kontakt med tredjepart: För både inkommande och utgående åtgärder debiteras 500 SEK för de första 15 minuterna enligt den angivna prislistan. Oavsett kontakttyp debiterar vi med ett minimum på 500 SEK för varje påbörjad 15-minutersperiod därefter.

 

12. Ansvar och Garantier: Kunden förstår att Företaget inte kan garantera specifika utfall eller resultat baserat på de givna vägledning. Kunden ansvarar för hur de väljer att använda de erhållna vägledning och rekommendationerna.

 

13. Uppsägning: Både Företaget och Kunden har rätt att avsluta tjänsten skriftligen med omedelbar verkan. Kunden är fortfarande skyldig att betala för tjänsten enligt fastprisavtal eller timdebitering enligt tidigare beskrivning.

 

14. Immateriella Rättigheter: Alla immateriella rättigheter till eventuella material, anteckningar eller dokument som skapas förblir Företagets ägande, om inte annat överenskommits skriftligt.

 

15. Tillämplig Lag och Tvistlösning: Dessa villkor och eventuella tvister som uppstår mellan Företaget och Kunden regleras av svensk lag och ska behandlas vid Stockholms tingsrätt.

 

16. Ändringar i Villkoren: Företaget har rätt att ändra dessa Villkor, Kunden ansvarar för att regelbundet granska Villkoren för eventuella ändringar. För att hålla sig uppdaterad noterar Företaget att ändringar i dessa Villkor räknas med de uppdateringar som görs i varje epostkorrespondens mellan Företaget och Kunden och utgör kravet om notis till Kunden, detta inkluderar information som återfinns längst ned i varje epost mellan Företaget och Kunden.

 

17.  Andra utskick: Vi på företaget hanterar kommunikation med våra kunder genom "andra utskick", vilket innebär att vi debiterar för all kontakt relaterad till kundens ärende. Vi registrerar både inkommande och utgående kontakter. E-post debiteras minimum per 15 minuters enheter och telefonmöten minimum per 30 minuters enheter. Genom att kryssa i rutan (Jag samtycker till att ta emot andra utskick från SALES LEADS PORTAL AB) godkänner kunden att bli debiterad för all historisk och framtida interaktion och accepterar företagets allmänna villkor. Priserna inkluderar 25% moms för privatpersoner, och för juridiska personer tillkommer moms. Kunden ansvarar för betalning av tjänsterna. Utan fastprisavtal debiteras 2000 SEK per timme, kortare interaktioner debiteras 500 SEK. Kunden kan återkalla sitt samtycke skriftligen för omedelbar debitering av arbetad tid. Interaktioner omfattar all kontakt mellan kund och företag, inklusive tredjepartskontakter.

 

18. Kontaktinformation: Frågor gällande dessa Villkor eller tjänsterna kan riktas till SALES LEADS PORTAL AB, org. nr. 559246-5842.

 

SKULDRADGIVNING.SE

SKULDFINANS.SE

SALES LEADS PORTAL AB

Org. nr. 559246-5842

BOX 1699

116 74 Stockholm

Sverige

@: info@skuldradgivning.se

#: 08-559 25 890

 

Kunden bekräftar att de har läst, förstått och accepterat dessa allmänna villkor. Villkoren framgår av vår kommunikation i varje enskild epost.

bottom of page