top of page

Inhibition kronofogden

Inhibition kronofogden

Inhibition kronofogden

Inhibition hos Kronofogden - Vad du behöver veta

Inhibition är en åtgärd som Kronofogden kan vidta för att säkerställa att en skuld blir betald. Om du har en obetald skuld och inte har kunnat komma överens med din borgenär om en betalningsplan, kan Kronofogden utfärda en inhibition. I detta innehåll kommer vi att förklara vad en inhibition är, hur den fungerar och vad du kan göra om du befinner dig i en sådan situation.

En inhibition är en rättslig åtgärd som innebär att Kronofogden fryser tillgångar hos den som är skyldig pengar. Det kan vara allt från bankkonton och fastigheter till fordon och andra tillgångar. Syftet med en inhibition är att säkerställa att den obetalda skulden blir betald genom att förhindra att den skyldige säljer eller överför sina tillgångar.

För att Kronofogden ska kunna utfärda en inhibition krävs det att det finns en obetald skuld och att det har gjorts försök att driva in skulden utan framgång. Det kan vara att du har fått betalningspåminnelser eller inkassokrav utan att ha betalat skulden. När Kronofogden får in en ansökan om inhibition kommer de att utreda ärendet och fatta beslut om att utfärda en inhibition om det bedöms vara nödvändigt.

När en inhibition har utfärdats kommer Kronofogden att meddela den skyldige samt eventuella tredje parter som kan vara berörda, till exempel banker eller andra borgenärer. Den skyldige har då möjlighet att överklaga beslutet om inhibition, men det är viktigt att agera snabbt eftersom det finns en tidsfrist för överklagande.

Om du befinner dig i en situation där du har fått en inhibition från Kronofogden är det viktigt att agera snabbt. Att ignorera en inhibition

bottom of page