top of page

Enkel fullmakt

Enkel fullmakt

Enkel fullmakt

En enkel fullmakt är ett juridiskt dokument som ger en person, kallad fullmaktsgivaren, möjlighet att ge en annan person, kallad fullmäktige, rätt att agera på fullmaktsgivarens vägnar. Det kan vara användbart i olika situationer där fullmaktsgivaren inte kan närvara personligen eller inte har möjlighet att utföra vissa handlingar själv.

En enkel fullmakt kan användas för att ge fullmäktige befogenhet att agera i olika sammanhang, till exempel att sköta ekonomiska ärenden, hantera fastigheter eller representera fullmaktsgivaren vid olika möten eller förhandlingar. Det kan vara till hjälp för äldre personer som behöver hjälp med sina ekonomiska angelägenheter eller för personer som är sjuka eller på annat sätt inte kan ta hand om vissa ärenden själva.

För att skapa en enkel fullmakt behöver fullmaktsgivaren och fullmäktige komma överens om vilka befogenheter som ska ingå i fullmakten. Det är viktigt att vara tydlig och specificera vilka handlingar fullmäktige får utföra och vilka begränsningar som finns. Det kan vara bra att ta hjälp av en jurist för att säkerställa att fullmakten är korrekt formulerad och att alla nödvändiga uppgifter finns med.

Det är också viktigt att fullmakten är skriftlig och att den är undertecknad av både fullmaktsgivaren och fullmäktige. Det kan vara bra att bevittna underskrifterna för att göra fullmakten mer giltig och svårare att ifrågasätta i framtiden.

Om du behöver hjälp med att skapa en enkel fullmakt eller har frågor om fullmakter kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Våra erfarna jurister kan ge dig råd och svar på dina frågor.

bottom of page