top of page
Screenshot 2021-08-07 at 18.36.08.png

Ordlista

 • Ackord
  En uppgörelse om betalning mellan den som ska betala och de som vill få betalt. Uppgörelsen innebär oftast att skulden sätts ned, det vill säga minskas.

 • Allmänna mål
  Skulder till stat och kommun. Exempel på allmänna mål är skatter, böter, studiemedel och så vidare.

 • Anbud
  Förslag till köpesumma.

 • Anstånd
  Ett beslut från oss som innebär att du får ytterligare tid på dig för att betala.

 • Avhysning
  Det som vanligtvis kallas för vräkning. Den vanligaste orsaken till att att någon vräks är att de inte betalat hyran på rätt sätt. Andra anledningar kan vara att de hyrt ut i andra hand utan tillstånd eller varit störande. 

 • Befintligt skick
  Befintligt skick är ett villkor i avtalet. Villkoret innebär att säljaren friskriver sig från ansvar för fel i det som säljs. Du köper egendomen i det skick den befinner sig i vid tidpunkten för försäljningen. Du har också en långtgående undersökningsplikt av det du vill köpa.

 • Beneficieegendom (Beneficium)
  Pengar och annan egendom som du alltid får behålla för din egen och din familjs försörjning vid utmätning eller konkurs.

 • Besittning
  Att någonting finns hos dig. Till exempel en bil eller annan egendom.

 • Bestrida
  Att protestera mot ett betalningskrav som du anser är oriktigt.

 • Betalningsanmärkning
  En uppgift som visar att du inte har skött dina betalningar. Anmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretag. Den kan till exempel leda till att du inte får lån, lägenhet, eller telefonabonnemang,

 • Betalningsfastställelse
  Ett betalningsföreläggande med ett pantbrev i en fastighet som grund för fordran. När utslag/dom meddelats anses fastigheten utmätt (dömd i mät).

 • Betalningsföreläggande
  Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka.

 • Betalningsinställelse
  Offentligt meddelande om att du efter ett visst datum inte längre tänker betala dina skulder. Avser oftast företag.

 • Betalningssäkring
  En säkerhetsåtgärd för statliga fordringar. Betalningssäkring beslutas av domstol och verkställs av oss. Det innebär att egendom tas som säkerhet för en viss skuld.

 • Betalningsuppmaning
  En påminnelse från Skatteverket om en obetald skatteskuld. Om den inte betalas kommer Skatteverket lämna skulden vidare till oss. 

 • Borgen
  Att gå i borgen innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om den personen inte betalar.

 • Borgensman
  En person som ingått borgen, det vill säga lovat att betala någon annans skuld om låntagaren själv inte betalar.

 • Borgenär
  Ett annat namn för fordringsägare, det vill säga den du är skyldig pengar.

 • Bostadsförrättning
  När en person har en skuld letar vi efter tillgångar som kan utmätas och säljas för att betala skulden. En bostadsförrättning innebär att vi letar tillgångar i någons bostad.

 • Delgivning
  En bekräftelse på att du tagit emot ett föreläggande eller ett beslut. Det sker vanligen genom att du undertecknar ett kvitto på att du har tagit emot handlingen.

 • Disponibelt belopp
  Den del av inkomsten som efter avdrag av skatt och förbehållsbelopp kan tas i anspråk för utmätning.

 • Enskilda mål
  Skulder som du har till enskilda personer och företag. Till exempel kontokortsskulder, banklån och hyresskulder.

 • Exekution
  Att genom tvång se till att en person gör sin plikt enligt ett utslag eller en dom, t.ex. betalar en skuld.

 • Exekutionstitel
  Underlag som krävs för att vi ska kunna till exempel utmäta något. Det kan vara till exempel en dom, utslag eller skattebeslut.

 • Exekutiv auktion
  Auktion där vi säljer utmätt egendom.

 • Fast egendom
  Fast egendom är mark som är indelad i fastigheter. Till fast egendom räknas även vissa tillbehör t.ex. byggnader.

 • Fastighet
  Markområde med fastställda gränser och med särskild registerbeteckning. Byggnader på en fastighet är juridiskt sett tillbehör till en fastighet.

 • Fordran
  Om någon är skyldig dig pengar så har du en fordran på den personen.

 • Fordringsägare
  Den som har ett krav på betalning. Se borgenär.

 • Fysisk person
  Fysisk person är en enskild människa till skillnad från en juridisk person, t.ex. ett bolag.

 • Förbehållsbelopp
  Det belopp du har rätt att behålla för din och din familjs försörjning vid löneutmätning.

 • Förberedelseavgift

       En avgift som tas ut för att täcka Kronofogdens kostnader för annonsering när vi ska sälja en fastighet, en tomträtt, ett skepp eller ett luftfartyg.

 • Föreläggande
  Ett brev som du måste svara på för att Kronofogden ska ha möjlighet att ta hänsyn till dina synpunkter.

 • Företagsinteckning
  Ett företags tillgångar, t.ex. maskiner och varulager, som ställs som säkerhet för betalning av en skuld.

 • Företagsrekonstruktion
  En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan efter beslut av domstol ges möjlighet att rekonstruera sin verksamhet. Rätten utser då en rekonstruktör som ska undersöka om verksamheten kan förändras så att den blir lönsam. Rekonstruktören ska även undersöka om det finns förutsättningar för en uppgörelse med fordringsägarna, ett så kallat ackord.

 • Förfallodag
  Den dag en räkning senast ska vara betald.

 • Förlikning
  En uppgörelse mellan parterna, ofta i domstol.

 • Förpliktelse
  Skyldighet att göra någonting, t.ex. betala till någon. En sådan skyldighet kan beslutas i ett utslag eller en dom, i en lag eller i ett avtal.

 • Försäljningsavgift
  Den avgift som tas ut ur köpesumman när din egendom säljs på exekutiv auktion.

 • Grundavgift
  Kronofogden tar ut en grundavgift i varje mål för sitt arbete. Avgiften läggs till när målet registreras i kronofogdens register. Läs mer om Avgifter.

 • Gäldenär
  En person, fysisk eller juridisk, som har en skuld till någon (borgenär).

 • Handräckning
  Handräckning är en form av verkställighet som inte gäller betalning. Det kan exempelvis handla om avhysning/vräkning eller att flytta en bil som någon har ställt upp på annans mark. För att få handräckning måste man först ha ett utslag eller en dom. Jfr exekutionstitel.

 • Hemvist
  Den plats där en person bor eller regelbundet uppehåller sig. Hemvist är för en fysisk person normalt den ort där denna är folkbokförd.

 • Indrivning
  åtgärder för att en skuld ska bli betald, t.ex. utmätning

 • Ingivare
  Vårt namn på ett företag eller myndighet som bedriver inkasso med tillstånd från Data- eller Finansinspektionen. Läs mer här.

 • Inhibition
  Beslut av en domstol som innebär att Kronofogden inte får verkställa en ansökan.

 • Inkassoföretag
  Privat företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner.

 • Inkassokostnader
  Inkassobolagens kostnader för åtgärder i syfte att driva in en skuld, t.ex. kravbrev rörande skulden.

 • Inteckna
  När du lånar pengar av banken tar du en inteckning i fastigheten och banken får ett pantbrev som säkerhet.

 • Interimistiskt beslut
  Ett beslut som gäller i avvaktan på att ett slutligt beslut meddelas av domstol eller Kronofogden.

 • Juridisk person
  Exempelvis ett aktiebolag eller handelsbolag, som precis som en fysisk person kan äga egendom, låna pengar eller bli stämd inför domstol. Jfr fysisk person.

 • Konkurs
  Rättsligt förfarande som innebär att en person eller ett bolags affärer måste avslutas och tillgångarna säljas så att inkomsterna kan delas mellan dem som har fordringar.

 • Konkursbouppteckning
  En sammanställning över bland annat vilka tillgångar och skulder som finns i en konkurs och vilka som har fordringar i konkursen.

 • Konkursförvaltare
  En konkursförvaltare är utsedd av rätten och har hand om förvaltningen av konkursboet.

 • Kreditupplysning
  Information från ett kreditupplysningsföretag om en privatpersons eller företags betalningsanmärkningar, inkomster och skulder.

 • Kungörelse
  Ett sätt att delge en handling genom annonsering. Se delgivning

 • Kvalificerad insolvens
  Det betyder att du är så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder på många år. När vi bedömer din ansökan tittar vi på dina möjligheter att betala dina skulder i framtiden. Då går vi genom alla omständigheter som kan påverka din förmåga att betala. Det finns ingen gräns för hur liten eller stor skulden behöver vara. I stället tittar vi på din totala skuld i relation till vad du kan betala.

 • Kvarstad
  En tillfällig åtgärd som beslutas av domstol. Det innebär att egendom tas som säkerhet för en viss skuld i avvaktan på dom.

 • Kvittning
  En fordrans avräkning på en motfordran, som medför att de båda fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra.

 • Kvittningsgill motfordran
  För att en motfordran ska kunna användas till kvittning måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Bland annat måste den vara förfallen till betalning och av sådan art att kvittning får äga rum.

 • Köpeskilling
  Det pris som köparen ska betala.

 • Laga kraft
  Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.

 • Likvidation
  Upplösning av juridisk person i särskild ordning.

 • Lönegaranti
  Se statlig lönegaranti.

 • Lös egendom
  All egendom som inte är fast egendom.  Bostadsrätter räknas som lös egendom, Andra exempel är bilar, tavlor, musikinstrument, värdepapper och pengar.

 • Lösöre
  Med lösöre menas lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika former av rättigheter.

 • Lösöreköp
  En köpare som låter egendomen finnas kvar hos säljaren kan ansöka om att få köpet registrerat hos oss. Syftet är att undvika att det han köpt utmäts för betalning av säljarens skulder eller räknas till konkursboet vid säljarens konkurs.

 • Normalbelopp
  Normalbeloppet används när vi räknar ut en löneutmätning. Det ska täcka dina vanliga levnadsomkostnader. Där ingår till exempel mat, kläder, hygien, telefon, bredband, hushållsel, försäkringar, fackföreningsavgift, a-kasseavgift och andra mindre utgifter för tillfälliga behov. Beloppet varierar beroende på din familjesituation.

 • Nyttjanderätt
  Rätt för en person att använda egendom som tillhör någon annan.

 • Näringsverksamhet
  Näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (eget företag i någon form). Med yrkesmässigt menas att verksamheten ska vara varaktig och bedrivas i vinstsyfte.

 • Obestånd
  En persons eller företags oförmåga att kunna betala sina skulder. För att det ska räknas som obestånd ska den här oförmågan inte vara endast tillfällig.

 • Offentlighetsprincipen
  Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia ska ha insyn i statlig och kommunal verksamhet. För Kronofogdens del medför det att vem som helst får läsa myndighetens allmänna handlingar, exempelvis de beslut som fattats i ett mål om utmätning.

 • Ombud
  En person med uppdrag att utföra något för någon annans räkning.

 • Pant
  Lös egendom som en låntagare lämnar till en långivare som säkerhet för ett lån. En fastighet pantsätts genom att fastighetsägaren lämnar pantbrev i sin fastighet till långivaren.

 • Pantbrev
  Bevis på en inteckning som tagits ut i en fastighet. Fastigheten kan pantsättas genom att fastighetsägaren lämnar pantbrevet som säkerhet för ett lån.

 • Preskription
  När rätten att kräva in en fordran upphör (konsumentfordran 3 år, skatter 5 år, andra fordringar 10 år).

 • Referensränta
  Referensränta är riksbankens officiella räntesats. Den ersatte diskontot från den 1 juli 2002 och fastställs av Riksbanken varje kalenderhalvår. Referensräntan motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet.

 • Regresskrav
  När du har betalat ett belopp, som en annan person egentligen är skyldig att betala, har du som betalat rätt att kräva tillbaka beloppet av den som ursprungligen var betalningsskyldig.

 • Restföring
  När en skatteskuld har lämnats över till oss. Ibland kan ordet användas även för andra typer av statliga skulder.

 • Retentionsrätt
  Rätt att hålla kvar någons egendom som säkerhet för en obetald fordran.

 • Sekretess
  Ordet sekretess betyder förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen (det vi brukar kalla tystnadsplikt) eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på något annat sätt. Sekretesslagen beskriver i detalj i vilka situationer som sekretess gäller.

 • Servitut
  Rättighet i en fastighet till förmån för annan fastighet, t.ex. rätt att använda en väg som går över en grannfastighet.

 • Skuldsanering
  Skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar med din skuldsanering har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri. En skuldsanering pågår i regel i fem år.

 • Solidariskt betalningsansvar
  När flera personer är gemensamt betalningsansvariga för en skuld har var och en samma ansvar för att hela skulden ska betalas.

 • Statlig lönegaranti
  Statens i lag reglerade garanti för betalning av arbetstagares fordran hos arbetsgivare i konkurs eller vid företagsrekonstruktion.

 • Ställföreträdare
  Någon som handlar i annans ställe, t.ex. i en rättegång.

 • Stämningsman
  En person som anlitas av domstol eller myndighet för delgivningsuppdrag.

 • Summarisk process
  Ett snabbt och enkelt sätt för den som t.ex. vill ha betalt eller få tillbaka ett föremål att få ett bevis om att hans krav är riktigt. Detta bevis (utslag) kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att föremålet lämnas tillbaka.

 • Svaranden
  Den som en ansökan om betalningsföreläggande och verkställighet riktar sig mot.

 • Säkerhet
  Garanti för återbetalning av ett lån, t.ex. borgen eller pant. 

 • Tillgångsundersökning
  Den utredning som Kronofogden gör för att hitta tillgångar som kan utmätas.

 • Tvistig fordran
  Den som vill ha betalt (borgenären) och den som ska betala (gäldenären) är oeniga om någonting som har med skulden att göra. Oenigheten kan handla t.ex. om skuldens storlek.

 • Underhandsförsäljning
  Försäljning på annat sätt än genom auktion, t.ex. genom mäklare.

 • Uppskov
  Den som ska ha betalt (borgenären) går med på att låta den som ska betala (gäldenären) få längre tid på sig att betala. Se anstånd.

 • Utmätning
  Kronofogdens beslut om att någonting du äger ska användas till att betala din skuld. Det vanligaste beslutet är utmätning av lön, dvs. att pengar dras direkt från din inkomst.

 • Utmätningsbara tillgångar
  Egendom som Kronofogden kan utmäta hos den som är skyldig pengar. Egendomen måste tillhöra den personen, ha ett ekonomiskt värde och kunna överlåtas till en annan ägare. Utmätningen ska ge ett ekonomiskt överskott efter avdrag för de kostnader som kan uppstå.

 • Utslag
  Benämning på beslut om betalningsföreläggande eller handräckning.

 • Utsökning
  De åtgärder som Kronofogden gör med stöd av Utsökningsbalken, t.ex. driva in pengar och återlämna egendom.

 • Utsökningsavgift
  Utsökningsavgift är en avgift som Kronofogden tar ut för att staten ska få ersättning för sina kostnader för Kronofogdens verksamhet.

 • Verkställighet
  När du har en dom eller ett utslag kan du lämna in en ansökan om verkställighet till Kronofogden om att få hjälp med att tvångsvis genomföra det som beslutats i domen/utslaget.

 • Vite
  En tvångsåtgärd som innebär att den som inte gör det som står i vitesföreläggandet blir skyldig att betala ett visst belopp.

 • Vräkning
  Se avhysning.

 • Växelprotest
  En växel är en särskilt skriven uppmaning från en person (trassent) till en annan person (acceptant) att betala en viss summa pengar till en tredje person (remittent). Protest innebär att en myndighet styrker att acceptanten inte betalat växel på förfallodagen.

 • Återtagning
  Säljaren kan i vissa fall få tillbaka en vara om köparen inte uppfyller sin del av köpeavtalet, till exempel missköter sina avbetalningar.Säljaren kan då vända sig till oss. Reglerna om återtagning finns i Konsumentkreditlagen och Lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare med flera.

 • Återvinning
  Har du fått ett felaktigt utslag från Kronofogden så kan du ansöka om återvinning och inhibition.

 • Överklagande
  Om du anser att ett beslut är felaktigt kan du överklaga det till domstol.

Screenshot 2021-08-07 at 18.30_edited.jpg

§vensk lagstiftning

Lagstiftning gällande Kronofogdens verksamhet

Offentlighet och sekretess

Summarisk process

Verkställighet

Konkurstillsyn

Skuldsanering

Lagstiftning med fokus på internationell samverkan

Ackordslag (1970:847)

Preskriptionslag (1981:130)

Image by krakenimages

Vad kostar tjänsten?

 • Vi har individuell prissättning för varje kund baserat ärendets komplexitet. Vi erbjuder även fastpris för våra tjänster.

bottom of page